Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Μάθησης

picture

Τι είναι η Ηλεκτρονική Μάθηση;

Η Ηλεκτρονική Μάθηση περιλαμβάνει όλες τις ηλεκτρονικά υποστηριζόμενες μορφές μάθησης και διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Τα συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών, είτε σε δίκτυο μάθησης είτε όχι, εξυπηρετούν ως συγκεκριμένα μέσα για την εφαρμογή της μαθησιακής διαδικασίας [1]. Αυτό συχνά περιλαμβάνει εκπαιδευτικές εμπειρίες με χρήση της τεχνολογίας είτε μέσα σε αίθουσες διδασκαλίας είτε όχι, ακόμη και περιπτώσεις δια βίου μάθησης σε θέματα συσκευών και άλλων προοδευτικών προγραμμάτων σπουδών. Συντομογραφίες, όπως CBT (Computer-Based Training), IBT (Internet-Based Training) ή WBT (Web-Based Training) έχουν χρησιμοποιηθεί ως συνώνυμα τηςΗλεκτρονικήςΜάθησης.
Ηλεκτρονική Μάθηση είναι η δυνατότητα μεταφοράς δεξιοτήτων και γνώσεων μέσω υπολογιστή και δικτύου. Οι εφαρμογές και διαδικασίες Ηλεκτρονικής Μάθησης περιλαμβάνουν Εκπαίδευση μέσω Διαδικτύου (WBT), Εκπαίδευση μέσω Υπολογιστή (CBT), ευκαιρίες για Εικονική Εκπαίδευση και Ψηφιακή Συνεργασία. Το περιεχόμενο διδασκαλίας παραδίδεται μέσω του Internet, Intranet / Extranet, ήχου ή βιντεοκασέτα, δορυφορική τηλεόραση και CD-ROM. Πρόκειται για μία διαδικασία η οποία μπορεί να είναι είτε αυτοδίδακτη είτε υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτή και περιλαμβάνει μέσα όπως, κείμενο, εικόνα, κινούμενη εικόνα, ή ροή οπτικοακουστικού υλικού. Είναι πλέον κοινή η πεποίθηση ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να επιφέρουν μεγάλη διαφορά στην εκπαίδευση [2]. Ειδικότερα, τα παιδιά μπορούν να αλληλεπιδρούν με τα νέα μέσα, να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, τις γνώσεις τους και την αντίληψη τους για τον κόσμο, πάντα υπό την εποπτεία των γονιών τους φυσικά. Πολλοί υποστηρικτές της Ηλεκτρονικής Μάθησης πιστεύουν, ότι όλοι πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με τις βασικές γνώσεις της τεχνολογίας, καθώς και  να μπορούν να την χρησιμοποιούν ως μέσο για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου.

1. Tavangarian D., Leypold M., Nölting K., Röser M.,(2004). Is e-learning the Solution for Individual Learning? Journal of e-learning, 2004.
2. "Technology Impact on Learning". Retrieved 26 December 2012.


Συστήματα Διαχείρισης Εκμάθησης (ΣΔΕ) & Συστήματα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (ΣΔΕΠ)

Με την έννοια Σύστημα Διαχείρισης Εκμάθησης (ΣΔΕ) αναφερόμαστε σε ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παράδοση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση της διαδικασίας κατάρτισης/εκπαίδευσης. Τα ΣΔΕ κυμαίνονται, από τα συστήματα διαχείρισης των εκπαιδευτικών αρχείων έως το λογισμικό για τη διανομή μαθημάτων μέσω Διαδικτύου και την υποστήριξη των απαραίτητων δυνατοτήτων για την online συνεργασία. Με την έννοια Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (ΣΔΕΠ) αναφερόμαστε στο λογισμικό που είναι υπεύθυνο για το συγγραφικό περιεχόμενο(μαθήματα, επαναχρησιμοποιήσιμα αντικείμενα περιεχομένου). Ένα ΣΔΕΠ μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή και τη δημοσίευση υλικού που περιέχεται σε ένα ΣΔΕ, ή μπορεί να περιέχει το ίδιο το υλικό. Σύμφωνα με τα πρότυπα της AICC (Επιτροπή Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης της Αεροπορικής Βιομηχανίας), παρέχεται υποστήριξη για υλικό που φιλοξενείται χωριστά από τα ΣΔΕ. Ένα ΣΔΕ επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και στους διαχειριστές να έχουν εικόνα για τη συμμετοχή, το χρόνο ανά εργασία, και την πρόοδο των μαθητών. Ένα ΣΔΕ επιτρέπει, επίσης, εκτός από τους εκπαιδευτικούς και τους διαχειριστές, να παρακολουθούν αυτές τις πληροφορίες και οι γονείς καθώς και οι μαθητές. Οι γονείς μπορούν να συνδεθούν στα ΣΔΕ και να παρακολουθούν τις βαθμολογίες. Οι μαθητές συνδέονταιστο ΣΔΕ για να υποβάλουν εργασίες και να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα σπουδών και τα μαθήματα.

Παιδαγωγικές προοπτικές και προσεγγίσεις

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην Ηλεκτρονική Μάθηση, κάποιες από τις οποίες αναφέρονται παρακάτω:
-Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός. Αυτή η παιδαγωγική μέθοδος υποστηρίζεται πάρα πολύ καλά με χρήση, φόρουμ συζητήσεων, ιστολογιών (blog), περιβάλλοντα ομαδικής συγγραφής έργου (wiki) και on-line συνεργατικών δραστηριοτήτων. Είναι μια συνεργατική προσέγγιση που δίνει ευρύτερη πρόσβασηστην δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου, πέρα από τους ίδιους τους μαθητές. Το ίδρυμα OLPC (ένας υπολογιστής για κάθε παιδί) επιχείρησε να χρησιμοποιήσει μια Κοινωνική Κονστρουκτιβιστική προσέγγιση στο έργο του [3].
Το Ομιλητικό Μοντέλο του Λόριλλαρντ [4] έχει επίσης ιδιαίτερα σημαντική σχέση με την Ηλεκτρονική Μάθηση και το Μοντέλο Πέντε Σταδίων τουΓκίλι Σάλμον είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω στους πίνακες συζητήσεων. [5]
-Η «Γνωστική Προοπτική» εστιάζει στις γνωστικές διαδικασίες που εμπλέκονται στη μάθηση, καθώς και πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. [6]
-Η «Συναισθηματική Προοπτική» επικεντρώνεται στις συναισθηματικές πτυχές της μάθησης, όπως τα κίνητρα, η δέσμευση, η διασκέδαση, κλπ. [7]
-Η «Συμπεριφοριστική Προοπτική» εστιάζει στις δεξιότητες και τη συμπεριφορά ως αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας. Τηνυπόδηση των ρόλων και την δημιουργικότητα-αυτοσχεδιασμό πάνω στην εργασία. [8]
-Η «ΣυναφήΠροοπτική» εστιάζει στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές που μπορούν να διεγείρουν τη μάθηση. Αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους, συνεργατική ανακάλυψη και τη σημασία της αμοιβαίας υποστήριξης και κινητοποίησης. [9]
-Η «Μέθοδος της Ουδέτερης Σύγκλισης» ή αλλιώςπροώθηση της «Διατροπικής» μάθησης, όπου οι μαθητές στην τάξη μπορούν να συνυπάρχουν με άλλους on-line μέσα σε ένα περιβάλλον μάθησης, ενθαρρύνοντας έτσι τη διασύνδεση και την αξιοποίηση της συλλογικής νοημοσύνης. [10]

 

3.Wiki.Laptop.org
4.Informal description of Laurillard's Model
5.E-moderating: The Key to Teaching and Learning Online – Gilly Salmon , Kogan Page, 2000, ISBN 0-7494-4085-6
6.Bloom, B. S., and D. R. Krathwohl. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: Handbook 1
7.Bååth, J. A. (1982) "Distance Students' Learning – Empirical Findings and Theoretical Deliberations"
8.Areskog, N-H. (1995) The Tutorial Process – the Roles of Student Teacher and Tutor in a Long Term Perspective
9.Black, J. & McClintock, R. (1995) "An Interpretation Construction Approach to Constructivist Design."
10.Smith B, Reed P & Jones C (2008) ‘Mode Neutral’ pedagogy. European Journal of Open, Distance and E-learning."


Παιδαγωγικά Εργαστήρια και Ανάπτυξη Καινοτόμων Θεωριών στην TALLOS IT

Χρησιμοποιούμε τις ήδη υπάρχουσες παιδαγωγικές θεωρίες και αναπτύσσουμε νέες καινοτόμες, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα μάθησης στις παιδικές ηλικίες και να απλοποιήσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία σε σχολεία και πανεπιστήμια.

 

picture

eYES

E. Koletsou, G. Chamalis, eYES: An Integrated System to Support the Personalization in Preschool Education, 2nd International Conference in Preschool Education, Ioannina 2010


 

picture

eYESpeNA

E. Koletsou, G. Chamalis, eYES SpeNA: A personalization system for interactive education for children with autism, 7th National Congress Teaching of Science and New Technologies in Education, Alexandroupolis 2011 

picture

Μαθήματα σε Moodle και Joomla ΣΔΠ (Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου)

Αναπτύσσουμε πλατφόρμες βασισμένες σε ΣΔΕ Moodle και ΣΔΠ Joomla για την δημιουργία επί πληρωμής μαθημάτων για Ινστιτούτα, Κολέγια, Πανεπιστήμια ή μαθήματα εκπαίδευσης συνεργατών μέσα σε Εταιρίες.

.


 

picture

Η συνεργασία της TALLOS IT με την WebSoft LTD

Μεταφράζουμε το «courselab project Version 2.7» στα ελληνικά και σύντομα θα είναι έτοιμη η ελληνική έκδοση για να δοθεί σε σχολεία και πανεπιστήμια.
Δημιουργούμε επίσης εφαρμογές Μαθημάτων για σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια μαζί με τo CourseLab και σε συνδυασμό με άλλα ΣΔΕ και ΜΑΑΔΠ (Μοντέλο Αντικειμένου Αναφοράς Διαμοιραζόμενου Περιεχομένου)

 

 

Από που να ξεκινήσω;

Δεν χρειάζεται να πληρώσετε κάτι για να διαχειριστούμε το ερώτημα σας, το να ζητήσετε μια προσφορά από την TallosWeb.com είναι εντελώς δωρεάν. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε είναι να υποβάλετε μια αίτηση για προσφορά συμπληρώνοντας την φόρμα ή αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους διαχειριστές μας στο sales@tallosweb.com. Ο υπεύθυνος πωλήσεων θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσα σε λίγες ώρες ζητώντας ίσως κάποιες λεπτομέρειες για την εφαρμογή ηλεκτρονικής μάθησης που ζητάτε, και θα σας δώσει μια εκτίμηση, αν οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αρκετές. Εφόσον όλες οι λεπτομέρειες έχουν συζητηθεί, μπορούμε να αρχίσουμε.
Ένα από τα βασικά στοιχεία της επιχείρησής μας είναι η 100% εγγυημένη ικανοποίηση του πελάτη. Ποτέ δεν είστε υποχρεωμένοι να αποδεχθείτε κάτι που δεν σας αρέσει. Θα είστε άμεσος συμμετέχων της διαδικασίας του έργου της εφαρμογής σας και θα σας κρατάμε ενήμερους σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

Συνοψίζοντας, δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίας σε θέματα εφαρμογών Ηλεκτρονικής Μάθησης. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε είναι το τι θέλετε και πώς το θέλετε.

Aκούμε. Κρατάμε σημειώσεις. Σκεφτόμαστε. Εργαζόμαστε για εσάς.
Είμαστε η TallosWeb.com. <<back